Cuddio Tudalen Hon
Darllenwch ein cyngor diogelu ar gyfer yr argyfwng Covid-19: Plant | Oedolion

Rhowch wybod am bryderon

Os ydych chi’n credu bod y plentyn neu’r oedolyn agored i niwed mewn perygl, cysylltwch â’r Heddlu ar 999.

Dylech weithredu os oes pryderon gennych ynghylch iechyd neu les plentyn. Hyd yn oed os yw eich pryderon yn ymddangos yn rhai bach i chi, dylech roi gwybod i’r awdurdodau perthnasol amdanynt. Caiff pob adroddiad eu trin fel mater difrifol, a gweithredir arnynt â sensitifrwydd.  Cymerir camau i ddiogelu plant sy’n wynebu perygl uniongyrchol.

Mae gan bob plentyn yr hawl i gael ei amddiffyn, ni waeth beth fo’i hil, ethnigrwydd, crefydd neu gefndir economaidd-gymdeithasol. Mewn achosion lle yr ymddengys fod gwrthdaro buddiannau rhwng amddiffyn y plentyn ac amddiffyn y gymuned/sefydliad crefyddol, rhaid rhoi blaenoriaeth i amddiffyn y plentyn.

Vale of Glamorgan Council logo

Os oes pryderon gennych ynghylch plentyn sy’n byw ym Mro Morgannwg, dylech gyfeirio eich pryderon at Wasanaethau Plant a Phobl Ifanc Bro Morgannwg
Cysylltwch â’r Tîm Derbyn a Chymorth i Deuluoedd ar 01446 725 202
Y Tu Allan i Oriau Swyddfa: Tîm Dyletswydd Argyfwng 029 2078 8570

Cymraeg Multi Agency Report Referral Form – MARF

CardiffLogo

Os oes pryderon gennych ynghylch plentyn sy’n byw yng Nghaerdydd, dylech gyfeirio eich pryderon at Hyb Diogelu Amlasiantaeth (MASH)

Cysylltwch â’r Pwynt Mynediad ar gyfer Plant ar 029 2053 6490
Y Tu Allan i Oriau Swyddfa: Tîm Dyletswydd Argyfwng: 029 2078 8570

Cymraeg Multi Agency Report Referral Form – MARF

Contact the LSCB for further information

© BDLP - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd