Cuddio Tudalen Hon
Darllenwch ein cyngor diogelu ar gyfer yr argyfwng Covid-19: Plant | Oedolion

Cynlluniau ac Adroddiadau Blynyddol Mae Cynllun Busnes Blynyddol Bwrdd Diolgelu Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg 2020-2021 yn nodi’r blaenoriaethau allweddol i’r Bwrdd yn ystod blwyddyn ariannol 2020-21 CORONAFEIRWS (COVID-19) Helpwch ni i ddiogelu ein cymunedau rhag camdriniaeth ac esgeulustod “Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel” Lansiwyd ymgyrch ar y 6ed o Orffennaf ar draws Cymru i annog pobl i gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn bryderus bod aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog mewn perygl o ddioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.

Croeso i wefan Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg

Crëwyd y wefan hon i’w gwneud yn hawdd i chi gael gwybodaeth am ddiogelu oedolion ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae gan y wefan bob math o wybodaeth, cyngor a chanllawiau i bobl a allai fod yn profi neu mewn perygl o brofi cam-drin, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ag anghenion iechyd neu ofal cymdeithasol. Bydd y wefan yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar ba gymorth sydd ar gael a sut i roi gwybod am bryderon fel y gallwn gydweithio i helpu i gadw oedolion yn rhydd rhag cam-drin ac esgeuluso.

Mae hefyd ardal benodedig i weithwyr proffesiynol, sy’n cynnig pob math o wybodaeth a chanllawiau ar ddiogelu’r oedolion sy’n defnyddio eu gwasanaethau.

Caiff y wefan ei chynnal a’i diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod y wybodaeth arni yr orau sydd i’w chael.

Cardiff Council Logo
Vale of Glamorgan Council logo
National Probation Service logo
NHW Wales logo
South Wales Police logo
Probation Service Wales
Yn cydweithio i ddiogelu oedolion mewn perygl o gam-drin ac esgeuluso

© BDLP - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd