Cuddio Tudalen Hon
Darllenwch ein cyngor diogelu ar gyfer yr argyfwng Covid-19: Plant | Oedolion

Cynlluniau ac Adroddiadau Blynyddol Gweler ein prif flaenoriaethau ar gyfer y Bwrdd yn ystod blwyddyn ariannol 2022/23. CORONAFEIRWS (COVID-19) Helpwch ni i ddiogelu ein cymunedau rhag camdriniaeth ac esgeulustod “Gyda’n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel” Lansiwyd ymgyrch ar y 6ed o Orffennaf ar draws Cymru i annog pobl i gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn bryderus bod aelod o’r teulu, ffrind neu gymydog mewn perygl o ddioddef camdriniaeth, esgeulustod neu niwed.

Croeso i wefan Bwrdd Diogelu Oedolion Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg

Crëwyd y wefan hon i’w gwneud yn hawdd i chi gael gwybodaeth am ddiogelu oedolion ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae gan y wefan bob math o wybodaeth, cyngor a chanllawiau i bobl a allai fod yn profi neu mewn perygl o brofi cam-drin, eu teuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ag anghenion iechyd neu ofal cymdeithasol. Bydd y wefan yn rhoi gwybodaeth a chyngor ar ba gymorth sydd ar gael a sut i roi gwybod am bryderon fel y gallwn gydweithio i helpu i gadw oedolion yn rhydd rhag cam-drin ac esgeuluso.

Mae hefyd ardal benodedig i weithwyr proffesiynol, sy’n cynnig pob math o wybodaeth a chanllawiau ar ddiogelu’r oedolion sy’n defnyddio eu gwasanaethau.

Caiff y wefan ei chynnal a’i diweddaru’n rheolaidd i sicrhau bod y wybodaeth arni yr orau sydd i’w chael.

Yn cydweithio i ddiogelu oedolion mewn perygl o gam-drin ac esgeuluso

© BDLP - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd